شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: میلاد پاکپور اصلی

کد پرسنلی: 2327

کد ملی: 3490112490

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

93:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

42,348,630

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

9,528,442

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

25,074,087

حق جمعه کاری

5,928,808

هزینه های رفاهی

2,500,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

8,086,302

روند ماه قبل

16

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,930,739

روند ماه جاری

33

مالیات

4,788,009

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

117,476,035

جمع کسور

12,719,035

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

104,757,000

شماره حساب

9528937737

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه