شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: میثم حقی برنجه

کد پرسنلی: 1563

کد ملی: 6770018284

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

4

کارکرد اضافه کاری

95:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

143,467,533

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,116,934

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

195,713,206

مزایا

حقوق مبنا

51,016,934

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

5,962,235

حق نوبت کاری

14,373,245

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,176,104

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,588,052

ورودی کارانه

77,288,400

حق ماموریت

8,517,479

اضافه کاری

44,250,963

روند ماه قبل

431

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,042,727

جمع اقساط

3080000

روند ماه جاری

66

مالیات

8,128,490

مطالبات کارکنان

69,559,560

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

233,773,843

جمع کسور

90,810,843

جمع اقساط

3080000

خالص پرداختی

142,963,000

شماره حساب

3101021308182

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه