شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهرداد بیک دلو

کد پرسنلی: 2367

کد ملی: 0075649314

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

50

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

151,529,493

کارکرد شبکاری

20.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

58,225,140

حقوق و مزایای مشمول مالیات

122,961,228

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

14,320,350

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

18,526,181

حق شبکاری

10,004,138

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

اضافه کاری

44,462,834

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

697

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,607,065

جمع اقساط

2000000

روند ماه جاری

752

مالیات

6,696,123

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

2,000,000

جمع مزایا

162,709,940

جمع کسور

19,303,940

جمع اقساط

2000000

خالص پرداختی

143,406,000

شماره حساب

5297117802

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه