شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهدی قالیبافی

کد پرسنلی: 2396

کد ملی: 0072936606

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

110:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

15

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

129,853,861

کارکرد شبکاری

10.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

58,225,140

حقوق و مزایای مشمول مالیات

102,802,891

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

14,320,350

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

5,557,854

حق شبکاری

5,002,069

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

اضافه کاری

40,757,598

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

552

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,089,770

جمع اقساط

3,000,000

روند ماه جاری

104

مالیات

4,680,289

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,000,000

جمع مزایا

141,034,163

جمع کسور

16,770,163

جمع اقساط

3,000,000

خالص پرداختی

124,264,000

شماره حساب

3187039472

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه