شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهدی علیخانی نژاد

کد پرسنلی: 2028

کد ملی: 5139760460

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,233,486

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

20,720,382

حق جمعه کاری

5,062,680

هزینه های رفاهی

8,693,334

روند ماه قبل

885

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,539,129

جمع اقساط

9,670,000

روند ماه جاری

307

مالیات

5,639,756

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

136,168,192

جمع کسور

23,849,192

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

112,319,000

شماره حساب

8824064727

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه