شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهدی شریفی

کد پرسنلی: 1651

کد ملی: 0054807761

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

148,033,403

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

61,624,422

حقوق و مزایای مشمول مالیات

242,946,840

مزایا

حقوق مبنا

59,524,422

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,808,727

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,663,721

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,663,721

فوق العاده شغل

6,663,721

ورودی کارانه

120,275,775

اضافه کاری

47,609,091

روند ماه قبل

737

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,362,338

روند ماه جاری

867

مالیات

11,671,013

مطالبات کارکنان

108,248,197

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

281,169,415

جمع کسور

130,282,415

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

150,887,000

شماره حساب

3101021440220

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه