شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مهدی دادخواه

کد پرسنلی: 119

کد ملی: 5499404471

محل خدمت: دفترمرکزی تهران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

40:06

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

299,805,857

کارکرد کسری کار ساعتی

3:32

جمع عوامل حقوق مبنا

205,333,416

حقوق و مزایای مشمول مالیات

264,325,082

مزایا

حقوق مبنا

151,851,238

حقوق سنوات

5,770,800

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

کمک هزینه غذا

10,350,000

فوق العاده تخصص

12,075,000

فوق العاده جذب

15,037,038

فوق العاده مدیریت و سرپرستی

35,636,378

اضافه کاری

64,435,403

روند ماه قبل

103

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

20,480,775

جمع اقساط

7,200,000

روند ماه جاری

812

کسرکار ساعتی

8,110,857

مالیات

27,265,016

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,200,000

جمع مزایا

318,515,460

جمع کسور

63,057,460

جمع اقساط

7,200,000

خالص پرداختی

255,458,000

شماره حساب

0100896403009

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه