شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مرجان تاج آبادی

کد پرسنلی: 2370

کد ملی: 0014930961

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

30

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

130,164,822

کارکرد شبکاری

20.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

51,662,670

حقوق و مزایای مشمول مالیات

103,092,084

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

7,757,880

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

9,862,873

حق شبکاری

8,876,586

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

اضافه کاری

39,451,493

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

186

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,111,538

جمع اقساط

1000000

روند ماه جاری

262

مالیات

4,709,208

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

1,000,000

جمع مزایا

137,165,008

جمع کسور

14,821,008

جمع اقساط

1000000

خالص پرداختی

122,344,000

شماره حساب

3675923278

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه