شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمود علیدوست

کد پرسنلی: 2029

کد ملی: 3569912957

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

140.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

8

جمع عوامل حقوق مبنا

53,191,920

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

10,843,290

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,968,182

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

47,410,715

حق جمعه کاری

19,858,317

هزینه های رفاهی

8,776,541

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,272,497

جمع اقساط

13,470,000

مالیات

5,376,816

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

13,470,000

جمع مزایا

175,574,925

جمع کسور

30,119,313

جمع اقساط

13,470,000

خالص پرداختی

145,455,612

شماره حساب

4891629506

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه