شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد مشهدبان

کد پرسنلی: 2406

کد ملی: 2150043025

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

30

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

145,662,516

کارکرد شبکاری

40.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,543,690

حقوق و مزایای مشمول مالیات

117,504,940

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

10,638,900

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

10,412,886

حق شبکاری

18,743,195

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

اضافه کاری

41,651,545

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

267

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,196,376

جمع اقساط

2,000,000

روند ماه جاری

913

مالیات

6,150,494

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

2,000,000

جمع مزایا

152,662,783

جمع کسور

18,347,783

جمع اقساط

2,000,000

خالص پرداختی

134,315,000

شماره حساب

4724773305

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه