شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد عباسیان تکانتپه

کد پرسنلی: 1715

کد ملی: 2948592178

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

4

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

168,496,995

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,613,763

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

230,629,855

مزایا

حقوق مبنا

53,513,763

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

12,530,367

حق نوبت کاری

15,103,567

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,675,469

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,837,734

ورودی کارانه

88,927,650

حق ماموریت

8,950,262

اضافه کاری

58,736,095

روند ماه قبل

328

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,794,790

جمع اقساط

3,080,000

روند ماه جاری

71

مالیات

10,747,239

مطالبات کارکنان

80,034,885

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

275,054,985

جمع کسور

105,656,985

جمع اقساط

3,080,000

خالص پرداختی

169,398,000

شماره حساب

3101021269962

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه