شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد شعبانی پور حاجی بابا

کد پرسنلی: 1653

کد ملی: 2949675034

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

75:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

141,968,684

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

63,523,861

مانده وام آریانیر

18,500,000

حقوق و مزایای مشمول مالیات

249,491,976

مزایا

حقوق مبنا

61,423,861

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

7,224,942

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

9,257,490

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,628,745

ورودی کارانه

132,461,100

اضافه کاری

42,333,646

روند ماه قبل

270

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,937,808

روند ماه جاری

858

مالیات

12,161,898

مطالبات کارکنان

119,214,990

وام

نام وام

مبلغ

وام آریانیر

18,500,000

جمع مزایا

287,289,554

جمع کسور

159,815,554

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

127,474,000

شماره حساب

3101021440219

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه