شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد رحمانی

کد پرسنلی: 2109

کد ملی: 5150014400

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

46,452,030

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

4,103,400

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,451,707

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

35,488,590

حق جمعه کاری

4,335,523

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

456

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,369,050

جمع اقساط

5,870,000

روند ماه جاری

587

مالیات

4,983,669

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

119,558,306

جمع کسور

19,223,306

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

100,335,000

شماره حساب

8981785020

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه