شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمد خواجه علی

کد پرسنلی: 1943

کد ملی: 3611121894

محل خدمت: زاهدان

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

15.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

61,369,102

جمع عوامل حقوق مبنا

41,797,500

حقوق و مزایای مشمول مالیات

42,073,265

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

هزینه غذا

9,200,000

اضافه کاری

4,571,602

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

4,295,837

جمع اقساط

2,291,668

روند ماه جاری

597

وام

نام وام

مبلغ

علی الحساب

2,291,668

جمع مزایا

70,569,102

جمع کسور

6,588,102

جمع اقساط

2,291,668

خالص پرداختی

63,981,000

شماره حساب

9409941033

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه