شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدمعین زندی

کد پرسنلی: 2385

کد ملی: 3258516571

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

2

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

30

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

136,290,919

کارکرد شبکاری

20.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,543,690

حقوق و مزایای مشمول مالیات

108,789,355

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

10,638,900

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

10,412,886

حق شبکاری

9,371,598

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

حق ماموریت

3,636,246

اضافه کاری

41,651,545

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

865

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,540,364

جمع اقساط

10,090,910

روند ماه جاری

820

مالیات

5,278,936

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

1,000,000

وام ضروری

9,090,910

جمع مزایا

146,928,030

جمع کسور

24,911,030

جمع اقساط

10,090,910

خالص پرداختی

122,017,000

شماره حساب

5564125249

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه