شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محمدرضا عبادت

کد پرسنلی: 2179

کد ملی: 2281440664

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

8

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,269,930

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

9,921,300

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

39,933,371

حق جمعه کاری

19,514,107

هزینه های رفاهی

3,000,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

15,680,979

روند ماه قبل

504

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,515,987

جمع اقساط

5,870,000

روند ماه جاری

522

مالیات

7,989,382

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

150,228,891

جمع کسور

24,375,891

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

125,853,000

شماره حساب

5749043521

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه