شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محسن لیراوی

کد پرسنلی: 2234

کد ملی: 3539882278

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

100

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,278,666

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

1,500,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

35,549,113

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

11,839,175

فوق العاده مدرک تحصیلی

7,035,342

روند ماه قبل

752

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,622,534

جمع اقساط

12,000,000

روند ماه جاری

953

مالیات

4,487,249

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

جمع مزایا

171,610,736

جمع کسور

27,110,736

جمع اقساط

12,000,000

خالص پرداختی

144,500,000

شماره حساب

9516781928

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه