شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: محسن غریبی

کد پرسنلی: 2292

کد ملی: 3550016506

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

50,550,180

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

50,550,180

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,373,791

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

28,964,632

حق جمعه کاری

9,436,034

هزینه های رفاهی

11,129,196

فوق العاده مدرک تحصیلی

9,869,247

روند ماه قبل

418

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,880,716

جمع اقساط

4,000,000

روند ماه جاری

836

مالیات

7,100,002

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

جمع مزایا

141,153,498

جمع کسور

20,981,498

جمع اقساط

4,000,000

خالص پرداختی

120,172,000

شماره حساب

9515567205

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه