شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مجتبی لبوموسی

کد پرسنلی: 2046

کد ملی: 2280901242

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

105:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

مانده وام انجمن اسلامی

147,400,000

مانده سهام انجمن اسلامی

91,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

36,260,668

حق جمعه کاری

7,594,020

هزینه های رفاهی

8,693,334

روند ماه قبل

495

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,717,799

جمع اقساط

15,070,000

روند ماه جاری

475

مالیات

6,871,918

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,700,000

جمع مزایا

138,826,192

جمع کسور

31,660,192

جمع اقساط

15,070,000

خالص پرداختی

107,166,000

شماره حساب

3411589373

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه