شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: مائده شکوهی جم

کد پرسنلی: 2391

کد ملی: 0079043844

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

146,563,013

کارکرد شبکاری

20.00

جمع عوامل حقوق مبنا

57,649,230

حقوق و مزایای مشمول مالیات

118,342,402

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

13,744,440

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

14,674,349

حق شبکاری

9,905,186

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

اضافه کاری

44,023,048

هزینه های رفاهی

2,350,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,259,411

جمع اقساط

1

روند ماه جاری

112

مالیات

6,234,240

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

1,000,000

جمع مزایا

150,742,763

جمع کسور

17,493,763

جمع اقساط

1,000,000

خالص پرداختی

133,249,000

شماره حساب

1722404431

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه