شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عمران صالح پور

کد پرسنلی: 2257

کد ملی: 5299874170

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

3

کارکرد اضافه کاری

110

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

54,694,980

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

58,894,980

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,306,371

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

1,000,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

حق ماموریت

5,469,498

اضافه کاری

38,303,897

حق جمعه کاری

7,657,297

هزینه های رفاهی

11,880,469

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,313,775

روند ماه قبل

675

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,143,075

جمع اقساط

8,000,000

روند ماه جاری

997

مالیات

4,642,640

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

179,836,712

جمع کسور

23,786,712

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

156,050,000

شماره حساب

9512564035

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه