شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی واعظی خامنه

کد پرسنلی: 2350

کد ملی: 0079778992

محل خدمت: صدا و سیما

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

55:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

103,237,910

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

58,091,940

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

81,011,256

مزایا

حقوق مبنا

55,907,940

حقوق سنوات

2,184,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق فنی

1,100,000

حق نوبت کاری

8,713,791

کمک هزینه غذا

3,000,000

اضافه کاری

20,332,179

روند ماه قبل

225

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,226,654

روند ماه جاری

355

مالیات

2,501,126

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

106,238,135

جمع کسور

9,728,135

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

96,510,000

شماره حساب

0225150103007

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه