شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی محمدیاری

کد پرسنلی: 1779

کد ملی: 3781713180

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

70:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

154,610,079

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

67,268,538

حقوق و مزایای مشمول مالیات

315,035,848

مزایا

حقوق مبنا

65,168,538

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

4,184,193

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,464,246

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

7,464,246

فوق العاده شغل

7,464,246

ورودی کارانه

186,248,475

اضافه کاری

45,764,610

روند ماه قبل

905

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,822,706

روند ماه جاری

41

مالیات

18,703,585

مطالبات کارکنان

167,623,627

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

353,718,959

جمع کسور

197,149,959

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

156,569,000

شماره حساب

3101021308524

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه