شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی حسین قبادی

کد پرسنلی: 2040

کد ملی: 2297783159

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,278,666

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

10,561,327

حق جمعه کاری

5,160,968

هزینه های رفاهی

8,818,134

روند ماه قبل

535

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,937,076

جمع اقساط

11,570,000

روند ماه جاری

907

مالیات

5,214,857

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

131,746,840

جمع کسور

24,722,840

جمع اقساط

11,570,000

خالص پرداختی

107,024,000

شماره حساب

4557014465

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه