شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی بازیاری

کد پرسنلی: 2320

کد ملی: 5320045001

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

94

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

46,452,030

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

46,452,030

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,451,707

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

27,799,396

حق جمعه کاری

8,671,046

هزینه های رفاهی

2,500,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

8,515,305

روند ماه قبل

397

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,695,364

روند ماه جاری

8

مالیات

5,440,509

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

134,219,881

جمع کسور

14,135,881

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

120,084,000

شماره حساب

9523930947

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه