شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی احمدی

کد پرسنلی: 2284

کد ملی: 3920084314

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

150

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

53,647,710

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

53,647,710

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,070,735

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

51,232,465

حق جمعه کاری

10,014,239

هزینه های رفاهی

11,941,613

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,076,967

روند ماه قبل

963

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,816,961

جمع اقساط

8,000,000

روند ماه جاری

400

مالیات

10,643,081

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

182,994,442

جمع کسور

30,460,442

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

152,534,000

شماره حساب

9501649306

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه