شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علی ابراهیمی

کد پرسنلی: 1966

کد ملی: 3569921451

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

110:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,191,920

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

10,843,290

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,968,182

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

37,251,276

حق جمعه کاری

4,964,579

هزینه های رفاهی

8,661,042

روند ماه قبل

899

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,510,690

جمع اقساط

11,570,000

روند ماه جاری

750

مالیات

3,708,958

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

144,227,398

جمع کسور

24,790,398

جمع اقساط

11,570,000

خالص پرداختی

119,437,000

شماره حساب

5425990295

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه