شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علیرضا دانیال پوری

کد پرسنلی: 2275

کد ملی: 3539952209

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,647,710

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

53,647,710

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,070,735

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

20,492,986

حق جمعه کاری

7,510,679

هزینه های رفاهی

11,941,613

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,076,967

روند ماه قبل

472

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,489,948

جمع اقساط

8000000

روند ماه جاری

622

مالیات

3,485,451

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

139,750,912

جمع کسور

20,975,912

جمع اقساط

8000000

خالص پرداختی

118,775,000

شماره حساب

9520908290

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه