شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: علیرضا باقری

کد پرسنلی: 1951

کد ملی: 2300229528

محل خدمت: کارگاه

سایر

کارکرد موثر

30

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

85,165,270

جمع عوامل حقوق مبنا

54,465,270

حقوق و مزایای مشمول مالیات

64,203,701

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

12,667,770

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق جذب

7,200,000

کمک هزینه غذا

3,300,000

سرپرستی

8,500,000

روند ماه قبل

331

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

5,961,569

روند ماه جاری

662

مالیات

820,370

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

89,995,601

جمع کسور

6,782,601

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

83,213,000

شماره حساب

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه