شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عبدالعلی زیارتی

کد پرسنلی: 2282

کد ملی: 3579984330

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

50:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,647,710

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

53,647,710

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,070,735

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

17,077,488

حق جمعه کاری

7,510,679

هزینه های رفاهی

11,941,613

فوق العاده مدرک تحصیلی

11,756,462

روند ماه قبل

483

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,368,428

جمع اقساط

12000000

روند ماه جاری

374

مالیات

3,818,362

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

جمع مزایا

146,374,420

جمع کسور

25,187,420

جمع اقساط

12000000

خالص پرداختی

121,187,000

شماره حساب

9547518524

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه