شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عبدالحمید اصفهانیها

کد پرسنلی: 2363

کد ملی: 0080941427

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

20

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

139,882,878

کارکرد شبکاری

30.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,650,030

حقوق و مزایای مشمول مالیات

112,129,877

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

11,745,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

7,082,731

حق شبکاری

14,342,530

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

اضافه کاری

42,496,387

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

589

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,791,801

جمع اقساط

4,000,000

روند ماه جاری

178

مالیات

5,612,988

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

جمع مزایا

155,242,967

جمع کسور

19,404,967

جمع اقساط

4,000,000

خالص پرداختی

135,838,000

شماره حساب

4904401667

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه