شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عباس عدلی

کد پرسنلی: 2246

کد ملی: 5329955483

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

75:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

مانده وام انجمن اسلامی

140,700,000

مانده سهام قائم آل محمد

4,000,000

مانده وام قائم آل محمد

6,800,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,260,000

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

26,661,835

حق جمعه کاری

10,423,000

هزینه های رفاهی

11,044,377

فوق العاده مدرک تحصیلی

12,311,849

روند ماه قبل

854

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,495,240

جمع اقساط

23,500,000

روند ماه جاری

977

مالیات

8,378,311

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

وام انجمن اسلامی

6,700,000

سهام قائم آل محمد

2,000,000

وام قائم آل محمد

6,800,000

جمع مزایا

154,112,603

جمع کسور

42,374,603

جمع اقساط

23,500,000

خالص پرداختی

111,738,000

شماره حساب

9534933964

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه