شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عباس زارعی

کد پرسنلی: 2010

کد ملی: 2280370298

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

15,540,286

حق جمعه کاری

5,062,680

هزینه های رفاهی

8,693,334

روند ماه قبل

840

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,090,178

جمع اقساط

9670000

روند ماه جاری

162

مالیات

5,011,225

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

119,754,565

جمع کسور

22,771,565

جمع اقساط

9670000

خالص پرداختی

96,983,000

شماره حساب

4376486634

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه