شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عباس رجب فردی

کد پرسنلی: 2381

کد ملی: 0011905654

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

118:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

20

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

129,029,561

کارکرد شبکاری

15.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,168,360

حقوق و مزایای مشمول مالیات

102,036,292

مزایا

حقوق مبنا

42,997,050

حقوق سنوات

11,171,310

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

6,894,155

حق شبکاری

6,980,332

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

اضافه کاری

40,675,514

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

613

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,032,069

جمع اقساط

3,000,000

روند ماه جاری

226

مالیات

4,603,629

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,000,000

جمع مزایا

140,209,924

جمع کسور

16,635,924

جمع اقساط

3,000,000

خالص پرداختی

123,574,000

شماره حساب

9706912493

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه