شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: عباس خدامرادی

کد پرسنلی: 1578

کد ملی: 2940040966

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

10

کارکرد اضافه کاری

30:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

46,509,188

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

60,162,371

حقوق و مزایای مشمول مالیات

114,641,945

مزایا

حقوق مبنا

19,354,124

حقوق سنوات

700,000

حق مسکن

2,166,667

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

2,833,333

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

2,146,297

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

1,430,865

فوق العاده شغل

1,430,865

ورودی کارانه

76,388,400

اضافه کاری

16,447,037

روند ماه قبل

79

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

3,255,643

جمع اقساط

6160000

روند ماه جاری

367

مالیات

2,932,097

مطالبات کارکنان

68,749,560

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

127,397,667

جمع کسور

81,097,667

جمع اقساط

6160000

خالص پرداختی

46,300,000

شماره حساب

3101021393678

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه