شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: صابر سعادتی چراغتپه

کد پرسنلی: 1631

کد ملی: 2940068356

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

148,185,037

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

56,347,184

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

238,102,534

مزایا

حقوق مبنا

54,247,184

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,536,689

حق نوبت کاری

15,758,089

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,822,153

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,866,616

ورودی کارانه

115,290,450

اضافه کاری

40,854,306

روند ماه قبل

97

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,372,953

جمع اقساط

3,080,000

روند ماه جاری

286

مالیات

11,307,690

مطالبات کارکنان

103,761,405

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

272,155,334

جمع کسور

128,522,334

جمع اقساط

3,080,000

خالص پرداختی

143,633,000

شماره حساب

3101021352530

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه