شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: صابر سعادتی چراغتپه

کد پرسنلی: 1631

کد ملی: 2940068356

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

75.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

145,631,643

جمع عوامل حقوق مبنا

56,347,184

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

158,002,845

مزایا

حقوق مبنا

54,247,184

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,536,689

حق نوبت کاری

15,758,089

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,822,153

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,866,616

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

38,300,912

روند ماه قبل

590

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,194,215

جمع اقساط

3

روند ماه جاری

97

مالیات

5,300,213

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

198,877,400

جمع کسور

56,883,400

جمع اقساط

3,080,000

خالص پرداختی

141,994,000

شماره حساب

3101021352530

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه