شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: شهناز نخبه زعیم

کد پرسنلی: 2410

کد ملی: 0064913244

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

20

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

145,415,853

کارکرد شبکاری

30.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

58,225,140

حقوق و مزایای مشمول مالیات

117,275,543

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

14,320,350

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

7,410,472

حق شبکاری

15,006,207

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

اضافه کاری

44,462,834

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

741

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,179,110

جمع اقساط

1,000,000

روند ماه جاری

930

مالیات

6,127,554

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

1,000,000

جمع مزایا

152,416,594

جمع کسور

17,307,594

جمع اقساط

1,000,000

خالص پرداختی

135,109,000

شماره حساب

8550326022

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه