شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: شهرام ذوالفقاری

کد پرسنلی: 1592

کد ملی: 2949527231

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

72:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

158,223,827

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

63,517,899

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

260,523,934

مزایا

حقوق مبنا

61,417,899

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

3,720,099

حق نوبت کاری

17,936,194

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

9,256,296

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,942,221

ورودی کارانه

128,375,775

اضافه کاری

41,851,118

روند ماه قبل

109

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,075,668

جمع اقساط

6160000

روند ماه جاری

203

مالیات

13,252,393

مطالبات کارکنان

115,538,197

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

295,279,461

جمع کسور

146,026,461

جمع اقساط

6160000

خالص پرداختی

149,253,000

شماره حساب

3101021440127

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه