شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سینا شاملو

کد پرسنلی: 2386

کد ملی: 0014126087

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

30

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

138,643,401

کارکرد شبکاری

20.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,650,030

حقوق و مزایای مشمول مالیات

110,977,163

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

11,745,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

10,624,097

حق شبکاری

9,561,687

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

اضافه کاری

42,496,387

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

647

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,705,038

جمع اقساط

2,000,000

روند ماه جاری

294

مالیات

5,497,716

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

2,000,000

جمع مزایا

145,644,048

جمع کسور

17,203,048

جمع اقساط

2,000,000

خالص پرداختی

128,441,000

شماره حساب

2122357647

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه