شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدصادق حسینی مقدم

کد پرسنلی: 2279

کد ملی: 3540039813

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,647,710

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

53,647,710

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,070,735

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

27,323,981

حق جمعه کاری

10,014,239

هزینه های رفاهی

11,941,613

فوق العاده مدرک تحصیلی

11,756,462

روند ماه قبل

791

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,260,932

روند ماه جاری

508

مالیات

7,632,305

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

146,585,531

جمع کسور

17,893,531

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

128,692,000

شماره حساب

9526907636

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه