شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سیدمحسن روح الهی نژاد

کد پرسنلی: 2116

کد ملی: 2301430685

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

20:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

6,484,040

حق جمعه کاری

7,129,202

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

955

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

6,917,663

جمع اقساط

9,670,000

روند ماه جاری

97

مالیات

3,369,703

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

103,004,463

جمع کسور

19,957,463

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

83,047,000

شماره حساب

4667207921

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه