شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سلیمان شمسی

کد پرسنلی: 1669

کد ملی: 2949827489

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

69:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

146,971,434

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

59,549,316

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

206,783,609

مزایا

حقوق مبنا

57,449,316

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

3,470,079

حق نوبت کاری

16,730,737

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,462,580

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,346,935

ورودی کارانه

85,100,175

اضافه کاری

37,411,787

روند ماه قبل

886

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,288,000

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

817

مالیات

8,958,771

مطالبات کارکنان

76,590,157

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

249,111,745

جمع کسور

101,997,745

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

147,114,000

شماره حساب

3101021440297

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه