شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سعید همایونی

کد پرسنلی: 2176

کد ملی: 2411557930

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

5,964,736

جمع اقساط

7,770,000

مالیات

1,617,631

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

جمع مزایا

87,210,516

جمع کسور

15,352,367

جمع اقساط

7,770,000

خالص پرداختی

71,858,149

شماره حساب

5804530684

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه