شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سعید عباسی

کد پرسنلی: 1712

کد ملی: 2940156301

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

59:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

125,455,517

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,902,444

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

188,351,281

مزایا

حقوق مبنا

51,802,444

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

3,028,772

حق نوبت کاری

14,603,006

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,333,204

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,666,602

ورودی کارانه

86,677,650

اضافه کاری

27,921,489

روند ماه قبل

808

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,781,886

روند ماه جاری

858

مالیات

7,576,346

مطالبات کارکنان

78,009,885

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

216,633,975

جمع کسور

94,368,975

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

122,265,000

شماره حساب

3101021352710

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه