شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سعید عابدی اوغول بیگ

کد پرسنلی: 1706

کد ملی: 2949910254

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

66:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

151,354,949

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

60,487,167

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

202,148,503

مزایا

حقوق مبنا

58,387,167

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

3,630,082

حق نوبت کاری

17,502,180

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,650,149

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,325,076

فوق العاده شغل

4,325,076

ورودی کارانه

76,388,400

اضافه کاری

37,435,219

روند ماه قبل

862

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,594,846

روند ماه جاری

667

مالیات

8,611,138

مطالبات کارکنان

68,749,560

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

232,244,211

جمع کسور

87,956,211

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

144,288,000

شماره حساب

3101021269939

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه