شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سعید جعفری اریسمانی

کد پرسنلی: 2372

کد ملی: 1230017062

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

50

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

158,049,663

کارکرد شبکاری

60.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,031,960

حقوق و مزایای مشمول مالیات

129,024,987

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

9,127,170

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

16,873,805

حق شبکاری

27,335,565

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

اضافه کاری

40,497,133

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

688

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,063,476

جمع اقساط

2,000,000

روند ماه جاری

376

مالیات

7,302,499

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

2,000,000

جمع مزایا

165,050,351

جمع کسور

20,366,351

جمع اقساط

2,000,000

خالص پرداختی

144,684,000

شماره حساب

9688079677

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه