شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: سحر قره آغاجی

کد پرسنلی: 2418

کد ملی: 0010903380

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

30

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

125,437,133

کارکرد شبکاری

20.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

49,453,410

حقوق و مزایای مشمول مالیات

98,725,334

مزایا

حقوق مبنا

43,386,060

حقوق سنوات

6,067,350

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

9,441,106

حق شبکاری

8,496,995

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

150,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

اضافه کاری

37,764,422

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

751

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,780,599

روند ماه جاری

502

مالیات

4,272,533

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

136,617,634

جمع کسور

13,053,634

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

123,564,000

شماره حساب

8385769325

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه