شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ساسان گلی یلقون آقاج

کد پرسنلی: 1760

کد ملی: 2940013594

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

79:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

162,354,984

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

60,349,321

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

262,565,910

مزایا

حقوق مبنا

58,249,321

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,721,673

حق نوبت کاری

17,943,780

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,466,937

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,466,937

فوق العاده شغل

6,466,937

ورودی کارانه

126,575,775

اضافه کاری

45,939,399

روند ماه قبل

63

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,364,849

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

685

مالیات

13,456,591

مطالبات کارکنان

113,918,197

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

301,790,322

جمع کسور

144,900,322

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

156,890,000

شماره حساب

3101021440485

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه