شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: زهرا خدابخش پور باریکی

کد پرسنلی: 2377

کد ملی: 5689969648

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

115:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد تعطیل کاری

20

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

131,084,476

کارکرد شبکاری

20.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,543,690

حقوق و مزایای مشمول مالیات

103,947,363

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

10,638,900

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

6,941,924

حق شبکاری

9,371,598

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

معوقات غیرمشمول

7,000,000

اضافه کاری

39,916,064

هزینه های رفاهی

2,350,000

روند ماه قبل

577

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,175,913

جمع اقساط

1000000

روند ماه جاری

154

مالیات

4,794,736

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

1,000,000

جمع مزایا

142,264,803

جمع کسور

14,970,803

جمع اقساط

1000000

خالص پرداختی

127,294,000

شماره حساب

4227866938

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه